Family Tree of Dorito Smoothie

Dorito Smoothie has no known parents.
Dorito Smoothie doesn't have any siblings.

Dorito Smoothie doesn't have any children.